• Фінансово-виробничі показникиНовини

  • Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
   за 2010–2014 р.р.(тис. грн.)

  • Найменування показника 2010 2011 2012 2013 2014
   Усього активів 5 102 411 5 795 503 7 018 186 10 762 407 9 241 355
   Основні засоби 2 699 611 2 988 561 3 544 812 4 002 128 4 515 151
   Довгострокові фінансові інвестиції
   9 249 9 163 11 054 10 281 6 574
   Запаси 138 463 197 872 206 500 216 088 211 268
   Сумарна дебіторська заборгованість 1 127 079 1 406 006 1 985 373 3 036 517 3 249 769
   Грошові кошти та їх еквіваленти 525 767 437 260 487 198 360 956 285 624
   Нерозподілений прибуток -835 225 -2 219 310 765 672 1 088 469 886 567
   Власний капітал 2 361 926 3 151 030 3 985 098 4 455 581 4 493 491
   Статутний капітал 27 091 27 091 27 091 27 091 27 091
   Довгострокові зобов'язання 675 700 759 515 464 108 1 195 911 364 877
   Поточні зобов'язання 2 455 982 3 642 911 2 568 980 5 110 915 4 382 987
   Чистий прибуток (збиток) 159 025 -1 375 272 2 375 534 1 004 333 83 786
   Середньорічна кількість акцій (шт.) 108 364 280 108 364 280 108 364 280 108 364 280 108 364 280
   Кількість власних акцій, викуплених
   протягом періоду (шт.)
   3 000
   Загальна сума коштів, витрачених на викуп
   власних акцій протягом періоду
   20,37
   Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 243 13 436 12 653 12 218 11 979

  Новини підрозділу

  Всі новини Згорнути